Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 1 Postanowienia ogólne


1. Sklep Internetowy pod adresem internetowym www.skleplaguna.pl, prowadzony jest przez Laguna Fabryka Okuć S.A z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ulicy Maszynowej 32A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku - Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000936019 , NIP 525 256 43 48, REGON 146860844.
W dalszej części zwanej Laguna lub Sprzedawca.


2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, urządzania i system teleinformatyczny muszą spełniać Wymagania Techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Laguna.


3. Zaakceptowanie regulaminu jest dobrowolne. Kupujący w celu utworzenia konta lub złożenia zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

  
4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną w serwisach elektronicznych Laguna.


5. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.skleplaguna.pl, w formie, która umożliwia jego przeglądanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


6. Treści przedstawione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


§ 2 Definicje


1. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają znaczenie wskazane poniżej, chyba że w Regulaminie zastrzeżono inaczej:


a. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b. e-Sklep, Sklep Internetowy – system informatyczny zarządzany przez Sprzedawcę w domenie www.skleplaguna.pl, przeznaczony do składania Zamówień przez Kupującego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.


c. Hasło – unikalny, znany wyłącznie Kupującemu ciąg [.] znaków, gdzie występuje przynajmniej [.], umożliwiający uwierzytelnienie się przez Kupującego w Sklepie Internetowym.


d. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą Umowę, której działalność nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


e. Konto – panel administracyjny użytkownika w Sklepie Internetowym przypisany Kupującemu, który umożliwia wprowadzanie i zmianę danych
dotyczących Kupującego (zgodnie z zakresem zbieranym podczas procesu
rejestracji opisanym w Regulaminie). Za pośrednictwem Konta Kupującego możliwe jest dokonywanie zakupów Produktu lub Produktów poprzez składanie Zamówień. Zablokowanie Konta Kupującego jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.


f. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Kupującym może być jedynie osoba, która dokona rejestracji i utworzy konto w Sklepie Internetowym.


g. Newsletter – usługa polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Kupującemu elektronicznego biuletynu zawierającego informacje o produktach i usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na wskazany przez Kupującego adres e-mail za wyraźną zgodą Kupującego.


h. Produkt, Produkty – towary prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę, na które Kupujący może złożyć Zamówienie.


i. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


j. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy, zasady zawierania umów oraz świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego w drodze elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).


k. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


l. Sprzedawca – Laguna Fabryka Okuć SA, z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ulicy Maszynowej 32A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku - Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000936019 , NIP 525-256-43-48, REGON 146860844. Nazwa skrócona Sprzedawcy w e-sklep Laguna


m. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na mocy której Sprzedawca przenosi na kupującego własność Produktu lub Produktów za ustaloną cenę powiększoną o ewentualne koszty dodatkowe określone Regulaminem.


n. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 344) przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.


o. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia niezbędne do współpracy systemu Kupującego z systemem Sprzedawcy, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia usługi Newslettera tj. posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu m.in. komputer oraz posiadanie dostępu do poczty elektronicznej a także korzystanie z przeglądarki Firefox 8.0 lub wyższej, Chrome 11 lub wyższej, Internet Explorer 8 lub wyższej, albo oprogramowania o podobnych parametrach. Korzystanie ze wszystkich możliwości Sklepu Internetowego może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies (Polityka cookies jest dostępna w Sklepie Internetowym).


p. Zamówienie – wiążące oświadczenie woli Kupującego, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem na warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, opisie Produktu i karcie gwarancyjnej (o ile udzielono).


§ 3 Świadczenie Usług elektronicznych


1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi:

a. zakładanie i utrzymywanie konta Kupującego w Sklepie Internetowym, ułatwiającego i przyspieszającego zawieranie Umów sprzedaży oraz umożliwiającego wgląd w historię zamówień;


b. zawierania na odległość Umów sprzedaży;


c. Newsletter;


2. Usługi elektroniczne są świadczone nieodpłatnie.


3. W celu świadczenia Usług elektronicznych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji konta Kupującego za pomocą linku przesłanego przez Sprzedawcę na wskazany przez kupującego adres e-mail podany w toku rejestracji.


§ 4 Zakładanie i utrzymanie konta w Serwisie


1. Przeglądanie asortymentu e-Sklepu nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym.


2. Składanie Zamówień przez Kupującego na Produkty wymaga zarejestrowania się (założenia konta) w Sklepie Internetowym zgodnie z poniższymi postanowieniami.


3. Konto daje Kupującemu możliwość korzystania z następujących funkcjonalności:


a. dokonywanie zakupów z użyciem wcześniej wprowadzonych danych Kupującego,


b. przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie,


c. samodzielna edycja danych Kupującego.


4. W celu założenia konta w Sklepie Internetowym, Kupujący wypełnia udostępniony przez Sprzedawcę formularz rejestracyjny, w którym podaje dane wymagane przez Sprzedawcę do założenia konta, w szczególności imię, nazwisko, adres rozliczeniowy i dostawy, adres poczty elektronicznej, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
postanowieniami § 1
2 Regulaminu i oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz ustanawia hasło do konta.


5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca potwierdza założenie konta w Sklepie Internetowym, wysyłając do Kupującego wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.


6. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego Kupujący zobowiązany jest posiadać sprzęt spełniający Warunki techniczne.


7. Kupujący zobowiązany jest do:


a. podania w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 4 powyżej prawdziwych i aktualnych danych. W przypadku zmiany danych Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych wskazanych Sprzedawcy w utworzonym koncie Sklepu Internetowego, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego. Podanie danych nieaktualnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację Umowy.


b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu w sposób niezakłócający funkcjonowania usług udostępnianych przez Sprzedawcę.


8. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane wystąpieniem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.


§ 5 Informacje o Produktach i promocje


1. Sprzedawca zamieszcza w e-Sklepie informacje o Produktach, podając w szczególności ceny Produktów.


2. Ceny podane w e-Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz nie zawierają kosztów dostawy.


3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


4. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.


5. Zdjęcia Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie zobrazowania Klientowi wyglądu, w tym również koloru i właściwości zewnętrznych Produktu, co może wynikać z parametrów technicznych np. z ustawień monitora, parametrów urządzeń, z których korzysta Kupujący w celu zapoznania się z asortymentem sklepu, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii obiektywnie wpływających na postrzeganie obrazu przez Kupującego. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.


§ 6 Zasady składania zamówienia na Produkty i proces zakupu Produktów


1 .Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia.


2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego wymaga co najmniej wyboru Produktu, jego rodzaju, ilości i sposobu dostawy. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu Produktu jako Przedsiębiorca uprzywilejowany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę przy składaniu zamówienia poprzez wpisanie stosownej informacji w uwagach do zamówienia. W przypadku dokonania zakupu przez Kupującego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i niewpisania przedmiotowej informacji w uwagach do zamówienia przyjmuje się, że Kupujący nie korzysta z uprawnień przeznaczonych dla Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.


3. Kupujący w celu zawarcia Umowy sprzedaży jest zobowiązany do potwierdzenia Zamówienia wskazanego w podsumowaniu Zamówienia, zawierającym informację o łącznej cenie zamówionych Produktów oraz kosztach ich dostawy a także potwierdzenia aktualności danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży oraz akceptacji Regulaminu.


4. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie w dedykowanym w tym celu oknie informacji o zapoznaniu się z Regulaminem.


5. Regulamin jest udostępniony Kupującemu przy jego akceptacji poprzez odesłanie w formie hiper linku do pliku w formacie pdf. umożliwiającym zapisanie Regulaminu przez Kupującego.


6. Złożenie zamówienia następuje z momentem potwierdzenia przez Kupującego w Sklepie Internetowym obowiązku zapłaty. Może to nastąpić po wypełnieniu w e-Sklepie wszystkich formalności związanych z procesem zamówienia.


7. Sprzedawca dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego uniemożlwiających realizację Umowy Sprzedaży, Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w drodze korespondencji e-mail w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości, informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną zapłatę w terminie 14 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia. Czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o odpowiednią ilość dni niezbędnych do usunięcia przeszkód w realizacji Umowy sprzedaży powstałych z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.


8. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje na aktualny adres e –mail, od Sprzedawcy, potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z informacją o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Produktów, sposobie i terminie płatności.


9. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie potwierdzenia o którym mowa w ust. 8 powyżej utrwalonego w inny sposób niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail. Klient może ww. zgodę cofnąć w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@laguna.pl .


10. Akceptacja Zamówienia następuje po uznaniu zapłaty na wskazanym przez Sprzedawcę rachunku bankowym.


11. Potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz zaakceptowanie zamówienia przez Sprzedawcę i zaakceptowanie Regulaminu przez Kupującego jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.


12. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.


13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:


a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz udostępnienie Regulaminu w formie hiperłącza, przy akceptacji zamówienia zgodnie z ust 3. Powyżej.


b. oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.


14. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


§ 7 Sposoby i terminy płatności


1. Za złożone zamówienie Kupujący może dokonać zapłaty jedynie w formie bezgotówkowej płatności elektronicznej.


2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay.


3. Płatność online dokonywana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu obowiązującego u podmiotu realizującego płatność online, który jest udostępniany Kupującemu przy realizacji płatności online.


4. Kupujący może zapłacić , w zależności od wyboru:


- zwykłym przelewem,


- za pomocą karty płatniczej : Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro


- za pośrednictwem platformy płatniczej Autopay


5. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości dokonania zapłaty w całości ani w części za pobraniem tj. gotówką w momencie dostarczenia Produktu do Kupującego.


6. Kupujący składający zamówienie w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego zobowiązany jest do dokonania płatności jako podmiot gospodarczy, który reprezentuje. Oznacza to, iż faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę, zawierać będzie dane widniejące na dokumencie przelewu.


7. Kupujący, który złożył Zamówienie, otrzyma od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e - mail fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując niniejszy regulamin upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Dz. U. z 2016 r. poz.710 ze zm.


§ 8 Realizacja zamówienia i dostawa Produktu


1. Realizacja zamówienia złożonego przez Kupującego następuje wyłącznie poprzez wysyłkę Produktów na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub Paczkomatów InPost.


2. Dostępne sposoby oraz koszty dostawy Produktu są zamieszczone w zakładce „informacja” strony internetowej pod adresem www.skleplaguna.pl oraz Każdorazowo wskazane przy danym Produkcie ( w zależności od wagi oraz wymiarów przesyłki ).


3. Wysyłka Produktów będzie realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego niezwłocznie po zawarciu umowy zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu.


5. Na czas dostawy Produktu do Kupującego składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia przesyłki przez przewoźnika.


6. W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach realizacji, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin.


7. W przypadku produktów oznaczonych jako dostępne, rozpoczęcie realizacji zamówienia złożonego do godz. 14.00, w dni robocze następuje maksymalnie, w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za dokonany zakup.


8. W przypadku, gdyby sposób zapakowania przesyłki nie pozwolił na wysyłkę poprzez Paczkomat a system umożliwił wybranie tej formy dostawy skontaktujemy się z Państwem w celu zmiany sposobu wysyłki.


9. W dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) zamówienia nie będą realizowane. Realizacja zamówień nastąpi w pierwszym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.


10. Czas dostawy Produktów następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (firmy kurierskiej lub Operatora InPost) w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

11. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 
12. Koszty dostawy Produktu zależy od wagi i wymiarów przesyłki. Koszty dostawy podawane są przy potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.


13. Ostateczny koszt dostawy z uwzględnieniem ilości zamówionych Produktów wskazany jest Kupującemu w podsumowaniu Zamówienia.


14. W przypadku dokonania zamówienia kilku Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.


15. W przypadku czasowej niedostępności Produktów w e-sklepie nie dłuższej niż 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, czas wysyłki może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji obsługa e-sklepu skontaktuje się droga mailową lub telefoniczną z Kupującym i poinformuje o zaistniałej sytuacji.


16. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta e-Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego na Produkt niedostępny w e-Sklepie przez okres dłuższy niż wskazany w ust. 14 powyżej, Sprzedawca anuluje zamówienie w całości lub w części, a Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną zapłatę w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania o wygaśnięciu Umowy sprzedaży.


§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy


1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów niż
przewidziane przepisami prawa
- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) w terminie 14 dni.


2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:


a. w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu.


b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.


3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:


a. pisemnie na adres wskazany w § 16 ust.2 Regulaminu.


b. w formie elektronicznej poprzez:

i. złożenie formularza odstąpienia od umowy, który Kupujący (konsument) przekazuje Sprzedającemu drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego sklep@laguna.pl.


ii. złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.


5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu produkt/produkty niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany do Sprzedającego przed upływem 14 dni.


9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy i zwykły sposób dostępny u Sprzedawcy.


10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli sam nie zaproponował, że odbierze Produkt od Kupującego.


12. W przypadku odstąpienia od umowy koszty transportu związane ze zwrotem Towaru do Sprzedającego, pokrywa Kupujący (konsument).


13. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,


14. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający wystawi fakturę korygującą.

  
15. Postanowienia niniejszego paragrafu § 9 mają zastosowanie wyłącznie do kupujących będących Konsumentami z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej.


16. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym § 9 stosuje się również do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

§ 10 Wyjątki od prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy


1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do rzeczy, wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, w szczególności:


a. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


d. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


e. umowy, w której Kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.


2. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym § 10 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.


§ 11 Reklamacje


1. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy fizyczne i prawne Produktu (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.


2. Kupujący powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność z Zamówieniem w momencie doręczenia przesyłki i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości zaleca się wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Produkt/Produkty kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Produktu ponosi Sprzedawca.


3. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera, złożenie reklamacji na podstawie rękojmi następuje poprzez dokonanie zgłoszenia na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 16 ust.2 Regulaminu.


4. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:


a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;


b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;


5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


6. Kupujący w opisie reklamacji powinien wskazać:


a. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;


b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;


c. danych kontaktowych składającego reklamację.


d. Nr faktury, której dotyczy reklamacja
– z tym zastrzeżeniem, że niewskazanie w reklamacji ww. elementów nie wpływa na jej skuteczność a ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. W tym celu na stronie e-sklepu Sprzedawca publikuje formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego.


7. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zazwyczaj zasadne jest jego dostarczenie Sprzedawcy wraz z reklamacją. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 15 ust. 1 Regulaminu.


8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu, w tym funkcjonowania Konta, należy kierować na adres e-mail wskazany w § 16 ust.2 Regulaminu.


9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.


10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę, Kupujący może składać pisemnie na adres wskazany w § 16 ust.2 Regulaminu bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@laguna.pl


12. Kupujący w celu złożenia reklamacji powinien wskazać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;


13. Ustosunkowanie się do reklamacji, o której mowa w ust. 11 przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


§ 12 Przetwarzanie danych osobowych


1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.


2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora Danych osobowych na zasadach szczegółowo określonych w „Polityce Prywatności” zamieszczonej w zakładce Sklepu Internetowego oraz na stronach serwisów elektronicznych Sprzedawcy.


3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Sprzedawcę.


§ 13 Newsletter


1. Kupujący ma prawo do nieodpłatnego korzystania z usługi Newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail w e- sklepie w polu oznaczonym „Zapisz się do Newslettera” lub wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w trakcie rejestracji konta w Sklepie Internetowym lub składania zamówienia (zamówienie usługi Newsletter).


2. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wybranie opcji „Wypis z Newslettera”, dostępnej po zalogowaniu na koncie w Sklepie Internetowym w zakładce „Newsletter”, poprzez skorzystanie z opcji wypisania dostępnej w otrzymanym Newsletterze albo poprzez wysłanie maila z żądaniem zaprzestania wysyłania Newslettera na adres e-mail Sprzedawcy podany w § 16 ust.2 Regulaminu.


§ 14 Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług


1. Sprzedawca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w przypadkach wskazanych w Regulaminie za miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz z ważnych przyczyn a mianowicie:


a. w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie w jakim wpływa prawa i obowiązki Stron;


b. konieczności zmiany sposobu świadczenia usług z uwagi na względy techniczne lub technologiczne;


c. zmiany w zakresie świadczenia usług objętych Regulaminem wskutek modyfikacji, wprowadzenia nowych lub usunięcia usług objętych Regulaminem.


2. Sprzedawca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w przypadkach wskazanych w Regulaminie za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia oraz w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Kupujący korzysta z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności bez intencji wywiązania się z umowy sprzedaży na podstawie złożonego Zamówienia oraz w przypadku podania danych nieaktualnych lub nieprawdziwych może uniemożliwiających realizację Umowy, naruszenia obowiązków wynikających z § 4 ust 7.


3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie usług może być złożone poprzez wysłanie na wskazany na koncie Sklepu Internetowego przez Kupującego adres e-mail.


4. W przypadku ujawnienia obiektywnych przeszkód leżących po stronie Sprzedawcy, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe utrzymywanie Konta w Sklepie Internetowym, umowa o Świadczenie Usług może zostać rozwiązana lub może zostać odmówiony dostęp do Konta w Sklepie Internetowym oraz może zostać ograniczony dostęp do usług objętych Regulaminem do czasu ustania przeszkód. W każdym przypadku nastąpi to ze skutkiem natychmiastowym w momencie wysłania odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Przez obiektywne przeszkody rozumie się działanie siły wyższej lub skutek działania podmiotów trzecich na które Sprzedawca nie ma wpływu (np. przerwy w dostępie do sieci publicznej).


5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie żądać usunięcia swojego Konta w Sklepie Internetowym. W celu usunięcia Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e - mail wskazany w § 16 ust.2 Regulaminu, bądź adres podany w danych do kontaktu. Sprzedawca usunie konto Kupującego w Sklepie Internetowym. Usunięcie konta jest jednoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta.


§ 15 Postanowienia dotyczące Kupujących nie będących konsumentami


1. Postanowienia Regulaminu wskazane w niniejszym paragrafie stosuje się wyłącznie do Kupujących niebędących Konsumentami. Postanowienia niniejszego paragrafu mają więc zastosowanie również do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.


2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy następuje bez podania przyczyny.


3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.


5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


§ 16 Kontakt


1. Kupujący może skontaktować się (porozumieć się) ze Sprzedawcą :


a. telefonicznie za pomocą Biura Obsługi Klienta pod numerem infolinii 58 770 48 20. Infolinia dostępna jest w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.30. Koszt połączenia z infolinią zgodny z cennikiem operatora.


b. drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@laguna.pl


c. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.skleplaguna.pl w zakładce Kontakt.


2. Wszelkie oświadczenia, dla których w świetle postanowień Regulaminu wymagane jest zachowanie formy pisemnej, w tym oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia oraz złożenie reklamacji, powinny być skierowane na następujące adresy e-mail: sklep@laguna.pl lub na adres Sprzedawcy: Laguna Fabryka Okuć SA ul. Maszynowa 32A, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem „e-Sklep”.


§ 17 Pozasądowe rozwiązywanie sporów


1. Kupujący ma prawo do skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w szczególności w przypadku nieosiągnięcia celów postępowania reklamacyjnego.


2. Skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporu ma charakter dobrowolny.


3. Szczegółowe zasady dotyczące zasad postępowania dostępne są u podmiotów zajmujących się pozasądowym rozpoznaniem sporu.


4. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do dochodzenia roszczeń m.in. w ramach:


a. zwrócenia się do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązania Sporu;


b. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.


c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów lub organizacji konsumentów, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów jak np. Federacja Konsumentów;


d. skargi złożonej za pośrednictwem internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 18 Postanowienia końcowe


1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.


2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu postanowień zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt dowodu zakupu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.


3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Sprzedawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Sprzedawcy.


4. Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskie do materiałów udostępnionych w Serwisie, w szczególności opisów, fotografii, schematów lub modeli, przysługują wyłącznie ich właścicielom bądź podmiotom upoważnionym do korzystania z utworów. Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą ich właścicieli bądź podmiotów upoważnionych do korzystania z utworów i rozporządzania nimi.


5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022


6. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.


7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Kupującego adres e-mail, co świadczy o tym, że Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią.


8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Kupujących, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających konto w Sklepie Internetowym, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Kupującego i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.


9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


10. Do Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium