Reklamacje

Formularz reklamacyjny

 

Reklamacje


1. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy fizyczne i prawne Produktu (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.


2. Kupujący powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność z Zamówieniem w momencie doręczenia przesyłki i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości zaleca się wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Produkt/Produkty kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Produktu ponosi Sprzedawca.


3. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera, złożenie reklamacji na podstawie rękojmi następuje poprzez dokonanie zgłoszenia na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 16 ust.2 Regulaminu.


4. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:


a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;


b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;

5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Kupujący w opisie reklamacji powinien wskazać:

a. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c. danych kontaktowych składającego reklamację. d. Nr faktury, której dotyczy reklamacja – z tym zastrzeżeniem, że niewskazanie w reklamacji ww. elementów nie wpływa na jej skuteczność a ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. W tym celu na stronie e-sklepu Sprzedawca publikuje formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego.


7. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zazwyczaj zasadne jest jego dostarczenie Sprzedawcy wraz z reklamacją. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 15 ust. 1 Regulaminu.


8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu, w tym funkcjonowania Konta, należy kierować na adres e-mail wskazany w § 16 ust.2 Regulaminu.


9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę, Kupujący może składać pisemnie na adres wskazany w § 16 ust.2 Regulaminu bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@laguna.pl


12. Kupujący w celu złożenia reklamacji powinien wskazać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;


13. Ustosunkowanie się do reklamacji, o której mowa w ust. 11 przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium